Podstawa prawna

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH !!!

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
 O kierujących pojazdami

 

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011r. wszystkie osoby, używające pojazdów (od kat. A1, przez kat.B do kat. T) w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) od połowy czerwca, są zobowiązane do posiadania części ważnych badań psychotechnicznych.

Art. 82

  • Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej „badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu”, podlega:

1. Osoba ubiegająca się o:

a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania  tramwajem,

b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o  cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, (punkty, 3 wykroczenia w okresie próbnym lub 1 przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji)

c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze  względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania  pojazdami;

2.  Osoba przedłużająca ważność uprawnienia  w zakresie prawa jazdy kategorii

  C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3.  Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie  którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu Karnego;

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 (nowość: jeśli młodzi kierowcy w okresie próbnym popełnią 2 wykroczenia okres będzie wydłużony o kolejne 2 lata)

4. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

a) kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;

b) kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

5. Osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

6. Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu;

7. Osoba kierująca motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem skierowana przez starostę na wniosek organu kontroli ruchu drogowego jeżeli kierujący uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć albo doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu Karnego.

Ważność badań psychologicznych:

1. Do czasu ukończenia przez kierowców 60 lat - co 5 lat

2. Po ukończenia przez kierowców 60 lat – co 30 miesięcy, tj. 2,5 roku

   Odnosi się to także w stosunku do instruktorów i egzaminatorów.

© 2013 Pracownia Psychologiczna “Spectrum-Trans” | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: studioproffi.pl